Khóa học “Machine Learning with Python” lần 1 – 08/07/2019 tại TPHCM

Chi tiết khóa học

Tiếp theo khóa học “Data Analytics and Modelling with R” tại TPHCM tháng 04-05/2019, khóa học “Machine Learning with Python” sẽ được tổ chức vào đầu tháng 07/2019 để đưa các bạn đến với những kiến thức trong Level 2 của Chương trình Khoa học dữ liệu dễ dàng.

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC
• Thành thạo lập trình ngôn ngữ Python
• Dễ dàng tổng hợp, làm sạch, biến đổi, khai phá & biểu diễn hình ảnh dữ liệu với Python
• Hiểu rõ hơn về các mô hình Machine Learning: lý thuyết, tính chất và khả năng áp dụng
• Thực hành các dự án thực tế về dự báo giá nhà, dự báo rủi ro trả nợ, hệ thống khuyến nghị sản phẩm, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mạng neuron cơ bản
• Khai thác dữ liệu lớn với ML, quy trình triển khai hiệu quả các dự án ML trong doanh nghiệp

DÀNH CHO HỌC VIÊN MUỐN TRỞ THÀNH
• Data Analyst
• Data Engineer
• Machine Learning specialist
• Data scientist
• Data Manager

CHƯƠNG TRÌNH TÓM LƯỢC:
Học phần 1: Giới thiệu về Machine Learning (ML)
Học phần 2: Cơ bản về Python, Thư viện Numpy và Pandas
Học phần 3: Biểu diễn đồ thị với python (Matplotlib, Pandas)
Học phần 4: Mô hình Hồi quy (Regression)
Học phần 5: Đánh giá và cải tiến mô hình
Học phần 6: Hồi quy Logistics và K-nearest neighbors cho bài toán phân loại
Học phần 7: Mô hình cây quyết định, Random Forest và Support Vector Machine (SVM)
Học phần 8: Các mô hình Unsupervised Learning
Học phần 9: Các hệ thống khuyến nghị (Recommender Systems)
Học phần 10: Cơ bản về Xử lý dữ liệu văn bản, giới thiệu về mô hình mạng Neuron và Deep Learning