Call us Today ! 11223344 / 45678 | email.com

QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Xác định các ứng dụng Machine Learning
2. Chuẩn bị Dữ liệu, Hạ tầng và Đội ngũ
3. Triển khai Dự án
4. Đánh giá hiệu quả kinh tế, tối ưu và tiếp tục

 

Một số ví dụ về các ứng dụng Machine Learning trong ngành:

 

 

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X