Some statistics

Các thống kê về Data Scientist (theo Kaggle)

Ngành học? (Khoa học máy tính và CNTT chỉ chiếm hơn 1/3, tiếp theo là khối Kinh doanh, Kỹ sư, Toán và Vật lý,..)

Bậc học? (Phần lớn cần có Master hoặc cao hơn)

Vị trí công việc

Ngành ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>