Data Analytics

Chương trình học:
 • Giá trị của Dữ liệu và vai trò của Khoa học dữ liệu
 • Cách nhận diện bài toán Dữ liệu trong DN
 • Giới thiệu công cụ: R, Rstudio, Markdown, Git
 • Ngôn ngữ lập trình R: từ cơ bản đến nâng cao
 • Xử lý dữ liệu kinh doanh:
  • Tải dữ liệu, tổng hợp, xây dựng từ điển dữ liệu
  • Ghép nối dữ liệu
  • Xử lý ngày và ký tự
 • Khai phá dữ liệu kinh doanh (EDA):
  • Thống kê đơn biến phân loại và liên tục
  • Thống kê đa biến, nhóm dữ liệu
  • Biểu diễn hình ảnh dữ liệu với ggplot2
  • Nhóm dữ liệu
  • Phân tích xu hướng
 • Biến đổi dữ liệu:
  • Làm sạch dữ liệu
  • Chuẩn hóa dữ liệu
  • Tìm kiếm điểm bất thường
  • Giảm chiều dữ liệu
  • Tạo biến mới từ dữ liệu
 • Thống kê dữ liệu:
  • Phân tích tương quan
  • Các kiểm định và độ tin cậy: so sánh trung bình
  • So sánh trung bình với phương pháp phân tích phương sai (ANOVA)
  • Bootstraping dữ liệu
 • Mô hình Hồi quy:
  • Phương pháp bình phương tối thiểu
  • Hồi quy đơn biến
  • Phân tích sai số
  • Hồi quy đa biến
  • Hồi quy logistics
 • Cơ bản về Machine Learning:
  • Mô tả các bài toán Machine Learning
  • Các mô hình hồi quy và cây quyết định
  • Các khái niệm training, testing, overfiting, error rate, AUC, cross-validation
  • Regularization
  • Bài toán tối ưu, phương pháp gradient descent
  • Các mô hình không giám sát
  • Quy trình dự án Machine Learning
  • Cách chuyển đổi bài toán doanh nghiệp thành bài toán ML
  • Trình bày kết quả dự án ML

Kết quả nhận được:
 • Thành thạo ngôn ngữ R cho khai phá, làm sạch, biểu diễn hình ảnh
 • Phân tích các quan hệ kinh doanh bằng phương pháp thống kê
 • Làm chủ quá trình triển khai dự án khoa học dữ liệu

Đối tượng học viên:

 • Sinh viên và những người đam mê khai phá dữ liệu
 • Business Analyst (marketing, sale, finance,…)
 • Data Analyst
 • BA analyst
 • Software Developer
 • Business Manager